ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ลงวันที่ 2020-05-05 13:50:26


ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ (Influenza A B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่ 2020-05-01 14:29:54


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2563  

  ลงวันที่ 2020-04-23 14:27:00


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563  

  ลงวันที่ 2020-04-23 14:25:02


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  

  ลงวันที่ 2020-04-16 15:03:59


การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563  

  ลงวันที่ 2020-04-14 10:11:31


ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง  

  ลงวันที่ 2020-04-13 11:08:40


ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการตู้กดบัตรคิว จำนวน 3 ตู้  

  ลงวันที่ 2020-04-13 11:06:50


ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการรถสำหรับขนยาแบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  

  ลงวันที่ 2020-04-13 11:04:46


ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล จำนวน 12 เดือน  

  ลงวันที่ 2020-04-13 11:01:08


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  ลงวันที่ 2020-04-09 14:47:36


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่ 2020-04-01 11:33:03