ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ

2022-06-14 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง

2022-06-14 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน

2022-06-14 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์

2022-06-14 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดตรวจ COVID-๑๙ Ag rapid test (Professional use) จำนวน ๒๖,๐๐๐ ชุด

2022-05-17 00:00:00

จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) จำนวน ๑ รายการ

2022-04-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ

2022-04-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง

2022-03-09 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครืื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน ๑ เครื่อง

2022-03-07 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง

2022-03-07 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

2022-01-18 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ

2022-01-18 00:00:00

ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-28 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดตรวจ COVID-๑๙ Ag rapid test (Professional use) จำนวน ๒๖,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-10 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-06 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-04 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครืื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-29 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-15 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-17 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-31 00:00:00

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-01 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ภ.2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-29 00:00:00

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการ ภ.2/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-04-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-04-07 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-03-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-20 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-01-04 00:00:00

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-12-14 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-10-05 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-31 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-08-25 00:00:00

ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-28 00:00:00

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ ชุดตรวจ COVID-๑๙ Ag rapid test (Professional use) จำนวน ๒๖,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-19 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-10 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-06 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-04 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครืื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-29 00:00:00

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์และนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-03-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-10-15 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-09-17 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-08-31 00:00:00

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างซ่อมเครื่อง Suction Porttable จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

จ้างย้ายจุดคีย์การ์ดและไม้กั้นทางเข้าที่พักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

จ้างเย็บซ่อมผ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

ซื้อหลอดไฟ ขนาด ๖V. ๓๐W. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓๖๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

จ้างพิมพ์เอกสาร จำนาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์ถือคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-24 00:00:00

ยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-06-30 00:00:00

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-05-24 00:00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 Slice ต่อการหมุนหนึ่งรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-05 00:00:00

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP

จ้างซ่อมรถตู้พยาบาล กท-๘๓๘๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-30 00:00:00

ซื้อกระดาษ THERMAL ขนาด ๘๐x๘๐ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-30 00:00:00

ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์วันหมดอายุ สีแดง ขนาด ๔.๗ x ๘.๑๖ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-22 00:00:00

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่องมี Copy ในตัว ขนาด ๖x๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-22 00:00:00

ซื้อแว่นตา ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-16 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 00:00:00

ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรมอื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-15 00:00:00

จ้างทำชั้นเหล็กวางของพื้นไม้ ๓ ชั้น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 00:00:00

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-14 00:00:00

จ้างกำจัดของเสียในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-11 00:00:00

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-06-10 00:00:00

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP