Card image cap
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เบอร์โทร 038-684444

���������������������������������������������������/������������������������ เข้าชมแล้ว 3,309 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเทภวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเภสัช สังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรมราชกุมารี ระยอง

2023-08-09 14:16:30

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-08-07 15:36:53

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-07-10 10:12:21

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2023-07-10 10:09:09

ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเภสัช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2023-06-28 09:35:49

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ

2023-06-26 14:03:10

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารัลราชการในตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ

2023-06-22 10:40:36

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุุคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2023-06-09 14:20:42

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

2022-10-28 11:00:16

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2022-05-03 14:12:31

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2021-07-05 10:25:58

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

2020-12-03 09:55:01