��������������������������������������������������� เข้าชมแล้ว 45,112 ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2565

2022-06-17 10:57:13

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2022-06-01 11:10:49

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2022-05-31 13:52:34

นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

2022-05-27 09:48:23

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2022-05-23 18:54:56

แบบฟอร์มการประเมินการใช้ยา Drug Use Evaluation (DUE) UPDATE 17/05/2022

2022-05-17 15:01:22

กฎกระทรวงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

2022-05-05 15:15:22

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2022-05-02 15:00:10

รายงานแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565

2022-03-14 18:15:23

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2565

2022-03-14 18:07:11

รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ 2565

2022-01-20 12:24:29

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปีงบ 2564

2021-12-27 17:14:21