ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 19,193 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล จำนวน 12 เดือน

2020-05-27 14:58:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ Chiller จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-25 15:10:13

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม จำนวน 1 รายการ

2020-05-18 15:01:22

ตารางราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ Chille จำนวน 6 รายการ

2020-05-18 15:00:16

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-05-05 13:50:26

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ (Influenza A B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-01 14:29:54

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 2563

2020-04-23 14:27:00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563

2020-04-23 14:25:02

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

2020-04-16 15:03:59

การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2563

2020-04-14 10:11:31

ตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

2020-04-13 11:08:40

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการตู้กดบัตรคิว จำนวน 3 ตู้

2020-04-13 11:06:50