ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 16,783 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย(Complete Blood Count) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-10-21 11:01:51

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง

2019-10-03 13:46:22

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารของโรงพยาบาล

2019-10-02 15:45:28

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

2019-09-27 14:21:28

ประกาศประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ลิฟท์ส่งของ จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-26 13:48:44

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-16 11:27:44

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บนอาคารโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๒๖๐ กิโลวัตต์

2019-08-30 13:52:42

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-30 10:36:10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562

2019-08-27 13:49:33

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-26 15:45:59

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2019-08-23 15:54:12

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 260 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-16 15:31:04