ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


     ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP


     ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP


     ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-10 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-27 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-27 00:00:00       


เช่าเต็นและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-27 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-26 00:00:00       


จ้างทำเต็นท์โค้ง ขนาด ๕x๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-24 00:00:00       


     ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


     เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP