ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


     ประกาศราคากลางจากระบบ e-GP


     ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP


     ประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-23 00:00:00       


ซื้อกล่องใส่เข็มติดเชื้อ จำนวน ๒๔๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-19 00:00:00       


ซื้อกล่องใส่เข็มติดเชื้อ จำนวน ๒๔๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-19 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-12 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-12 00:00:00       


จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-12 00:00:00       


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่   2020-06-12 00:00:00       


จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-11 00:00:00       


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-11 00:00:00       


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-11 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-10 00:00:00       


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-10 00:00:00       


     ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


ซื้อกล่องใส่เข็มติดเชื้อจำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-07 00:00:00          


ซื้อกล่องใส่เข็มติดเชื้อจำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-01 00:00:00          


ซื้อกล่องใส่เข็มติดเชื้อจำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-30 00:00:00          


ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-27 00:00:00          


ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะและชุดตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-25 00:00:00          


ซื้อSurgical glove powder free จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-24 00:00:00          


ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-14 00:00:00          


ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-03-09 00:00:00          


     เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP