ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP


     ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจากระบบ e-GP


ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดและสารน้ำในร่างกาย (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่   2020-07-10 00:00:00   


ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่   2020-07-10 00:00:00   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่   2020-04-28 00:00:00   


ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ (Influenza A B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่   2020-03-23 00:00:00   


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

  ลงวันที่   2020-03-06 00:00:00   


     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-10 00:00:00       


จ้างทำป้าย ๒ ภาษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-09 00:00:00       


จ้างทำป้าย ๒ ภาษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-09 00:00:00       


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-09 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-03 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-02 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-02 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-02 00:00:00       


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-02 00:00:00       


จ้างทำแผ่นพับ ความรุนแรงในเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-23 00:00:00       


     ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-GP


จ้างทำป้าย ๒ ภาษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-07-10 00:00:00          


ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-26 00:00:00          


ซื้อกล่องใส่เข็มติดเชื้อ จำนวน ๒๔๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-26 00:00:00          


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-24 00:00:00          


ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-11 00:00:00          


จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-06-09 00:00:00          


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-05-25 00:00:00          


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-30 00:00:00          


ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-13 00:00:00          


ซื้อผ้าห่มขนหนูสีขาว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-10 00:00:00          


จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศและย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-08 00:00:00          


ซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ลงวันที่   2020-04-08 00:00:00          


     เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนจากระบบ e-GP


     เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP