ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 21,018 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ดีเด่นดีมาก

2021-03-15 15:01:46

รายงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และรายงานขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

2021-03-03 10:26:03

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-03-02 14:56:40

ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

2021-03-02 14:26:20

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2021-03-02 14:20:12

การกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานฯ

2021-03-02 09:32:19

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2020-12-09 14:41:19

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

2020-12-03 09:55:01

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2020-12-03 09:35:18

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2020-12-03 09:34:01

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 26,055 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอากาศเข้า และระบบระบายอากาศห้อง Negative Pressure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-05-07 15:26:34

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

2021-05-07 09:24:31

ตารางราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

2021-05-06 10:50:44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไรับจัดสรรและรายงานละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง จ้างติดตั้งระบบอากาศเข้า และระบบระบายอากาศห้อง Negative Pressure

2021-05-06 10:47:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Network จำนวน 1 ระบบ

2021-05-05 11:32:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน

2021-04-29 15:54:48

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 1,671 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 3,252 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

วารสาร