ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชมแล้ว 26,638 ครั้ง

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง รอบการประเมินครั้งที่ 2

2021-09-08 14:12:39

แจ้งประชาสัมพันธ์ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ในการติดต่อและประสานงาน

2021-09-02 07:46:58

ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2021-08-30 15:00:27

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว

2021-08-23 15:37:40

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2021-08-23 15:30:18

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

2021-07-05 10:25:58

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ดีเด่นดีมาก

2021-03-15 15:01:46

รายงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และรายงานขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

2021-03-03 10:26:03

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-03-02 14:56:40

ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

2021-03-02 14:26:20

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด     

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน เข้าชมแล้ว 37,618 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 slie ต่อการหมุนหนึ่งรอบ จำนวน 12 เครื่อง)

2021-09-16 14:26:16

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ

2021-09-13 13:23:39

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

2021-09-13 13:20:46

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Real-Time PCR)

2021-09-09 15:28:07

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา/วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

2021-09-02 11:38:26

ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อ Class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต

2021-08-31 15:07:37

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับสมัครงาน ทั้งหมด     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP     

ความรู้คู่สุขภาพ เข้าชมแล้ว 3,364 ครั้ง

กิจกรรม เข้าชมแล้ว 4,331 ครั้ง

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 Walk Together : เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

2020-12-03 14:39:17

มหกรรมสุขภาพลดพุง ลดโรค ในเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคคลไร้พุง ต้นแบบ และ มอบป้าย clean food good taste ให้กับร้านค้าในโรงพยาบาลและโรงครัว ประจำปี 2563

2020-09-21 18:19:05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ชุมชนชากลูกหญ้าตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ 2 อัน

2020-07-24 13:43:52

โครงการ ลดพุง ลดโรค เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ปี 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 (อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส)

2019-04-05 15:13:32

วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

2019-04-01 18:26:12

กิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2562 คำขวัญ ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

2019-03-27 14:59:27

กิจกรรม ทั้งหมด     

แจ้งตรวจสอบรายชื่อให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจากการจองผ่าน ระยองสู้โควิด.com เข้าชมแล้ว 79,587 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 33001-43000 ให้มารับบริการวันที่ 03 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:48:57

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 28001-33000 ให้มารับบริการวันที่ 02 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:46:21

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 24001-28000 ให้มารับบริการวันที่ 01 กันยายน 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-30 00:45:19

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 22001-24000 ให้มารับบริการวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:25:28

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 20001-22000 ให้มารับบริการวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:23:48

แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน ลำดับการจองที่ 18001-20000 ให้มารับบริการวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สถานที่ฉีด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตน์)

2021-08-20 17:21:40

ประกาศรายชื่อ ทั้งหมด     

วารสาร